Monthly Archives Maj 2015

Wyrok KIO z 23 września 2011 r. (KIO 1948/11)

„Przez interes publiczny należy rozumieć korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż interes publiczny nie może być utożsamiany z indywidualnym interesem zamawiającego”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 18 listopada 2011 r. (KIO 2398/11)

„W przypadku zamówienia z prawem opcji przedmiot zamówienia jest określony jednoznacznie w całym zakresie w specyfikacji, następnie w ofercie, a ostatecznie w umowie, z tym tylko zastrzeżeniem, że określona jego część nie jest gwarantowana. Mamy tu zatem do czynienia z przedmiotem zamówienia (umowy), który musi być uwzględniony w umowie w takim samym zakresie, jak wynika to ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w konsekwencji z oferty wykonawcy. Zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Skoro zamówienie obejmuje dany zakres świadczenia, to zamawiający, aby zawrzeć umowę na ten zakres, musi posiadać wystarczające środki na jego sfinansowanie, a zatem informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie dotyczy wyłącznie «etapu podstawowego», lecz przedmiotu zamówienia w całym zakresie określonym w siwz. Zamawiający nie może więc wyłączyć z przedmiotu zamówienia pewnej jego części na etapie zawierania umowy oraz nie może zaciągnąć zobowiązania, gdy nie posiada środków na pokrycie tego zobowiązania w całości”.

Tajemna wiedza dalej

Likwidator spółki jawnej

W spółce jawnej likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Mogą oni jednomyślnie powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak też osoby spoza swego grona (art. 125 § 1 k.h.). Gramatyczna wykładnia przepisu może prowadzić do wniosku, że z użytej liczby mnogiej ustawodawca żąda, by likwidatorami było co najmniej dwóch wspólników. Wspólnicy w umowie mogą jednak postanowić, że likwidatorem będzie tylko jedna osoba.

Tajemna wiedza dalej

Przestępstwo przekupstwa

Przestępstwo przekupstwa uregulowane jest w art. 229 kk, w rozdziale obejmującym przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Polega ono na udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. Przekupstwo jest odzwierciedleniem przestępstwa sprzedajności, opisanego w art. 228 kk. Celem art. 229 kk jest ochrona bezstronności, nieprzekupności i rzetelności osób sprawujących funkcje publiczne, instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 27 grudnia 2011 r. (KIO 2645/11)

„(…) po nowelizacji ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, dla spełnienia przesłanki zawartej w przywołanym powyżej przepisie wystarczającym jest, aby oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 19 września 2012 r. (KIO 1897/12}

„Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na zaistnienie przesłanek zawartych w art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp. Zamawiający uznał, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyną takiego postępowania zamawiającego było stwierdzenie, że zamawiający w specyfikacji nie zawarł postanowień zawierających istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Obowiązek zawarcia w specyfikacji postanowień dotyczących przyszłej umowy wynika z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp.

Tajemna wiedza dalej

Sprzedaż ruchomości

Sprzedaż ruchomości dokonana będzie bądź za zezwoleniem sędziego-komisarza z wolnej ręki przez syndyka, bądź w drodze licytacji publicznej. Licytacja przeprowadzona będzie na żądanie syndyka przez komornika lub notariusza (art 115 § 1 pr. upadł ). Tryb licytacji publicznej określiło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 roku wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowym (Dz.U. Nr 3, poz. 19).

Tajemna wiedza dalej

Masa upadłościowa

Masę upadłościową stanowi majątek jaki należał do dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości. Dłużnik traci z samego prawa zarząd nad tym majątkiem oraz możliwość korzystania i rozporządzania mm. Masę upadłościową stanowi także majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. W zależności od tego jaki majątek dłużnik posiada będą to nieruchomości, ruchomości, prawa na nieruchomościach, prawa na ruchomościach, inne prawa majątkowe, wierzytelności, papiery wartościowe. W skład masy upadłości jednego z małżonków wchodzą rzeczy’ ruchome, znajdujące się we wspólnym ich władaniu. Jeżeli ustawowa wspólność majątkowa małżeńska została zniesiona w ostatnim roku przed ogłoszeniem upadłości, w skład masy wchodzą również rzeczy ruchome, będące we władaniu drugiego małżonka, z wyjątkiem rzeczy służących wyłącznie do jego osobistego użytku (art. 21 pr. upadł.)- Masę upadłościową zasilają także sumy uzyskane od nabywcy ruchomości, który w trybie licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowym wpłacił na poczet kupna jedną piątą sumy licytacyjnej, a do godziny dwunastej dnia następnego nie zapłacił reszty ceny. Wpłaconą piątą część ceny przekazuje się do masy upadłości (Dz.U. z 1935 r. Nr. 3, poz. 19).

Tajemna wiedza dalej

Termin wykonania zamówienia cz. II

W przytoczonej sprawie rzecz była o tyle interesująca, że odwołujący się zarzucił zamawiającemu, iż krótki termin dostawy preferować będzie wykonawców dużych, którzy produkują „na magazyn”. Dla KIO argument ten także nie był do przyjęcia, ponieważ sposób produkcji „na magazyn” oznacza podjęcie przez wykonawcę ryzyka handlowego, które jednak może znajdować odzwierciedlenie w jego cenie ofertowej. Jednak ryzyko takie podejmował także sam odwołujący, przyznając w toku rozprawy, że wykonując wcześniejsze zamówienie publiczne, rozpoczął produkcję już w lutym – po otwarciu ofert, ale jeszcze przed podpisaniem umowy z zamawiającym, co nastąpiło dopiero w maju. Dla KIO we wskazanym powyżej wyroku „produkcja na tzw. magazyn stanowić też może swego rodzaju organizację pracy przyjętą w danym podmiocie gospodarczym, co również nie może świadczyć o naruszeniu uczciwej konkurencji”.

Tajemna wiedza dalej

Mienie zwolnione spod egzekucji

Natomiast w skład masy upadłości nie wchodzi mienie upadłego zwolnione przez prawo od egzekucji oraz to, co upadły osobistym zarobkiem nabędzie w toku postępowania, jednak w granicach tylko niezbędnych potrzeb upadłego i osób będących na jego utrzymaniu (art. 20 § 2 pr. upadł). Mienie zwolnione spod egzekucji, to:

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 11 stycznia 2012 r. (KIO 2777/111

„(…) zasadnym jest wskazanie, że bazując na pisemnym stanowisku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo z dnia 10 stycznia 2012 r.), skutkiem nieprzewidzenia w projekcie budżetu państwa na 2012 r. środków finansowych na kontynuację inwestycji pn.: «Budowa MHP» jest definitywna niemożność realizacji zamówienia oraz istotna zmiana w odróżnieniu od stanu istniejącego w dacie wszczęcia postępowania”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 1 kwietnia 2011 r. (KIO 606/11)

„Wskazać też trzeba, że o ile zrealizowanie zamierzonych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym (mieści się w szeroko pojmowanym interesie publicznym), o tyle zaciąganie przez zamawiającego zobowiązań, z których na dzień ich podjęcia nie mógłby się wywiązać, przeczy interesowi publicznemu wprost. Interes publiczny w badanej sprawie winien być oceniany z uwzględnieniem sytuacji finansowej państwa i uwarunkowanej nią możliwości realizacji przedsięwzięć.

Tajemna wiedza dalej

Drak ochrony stosunku pracy

Według art. 41′ § 1 k.p. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, nie stosuje się przepisów art. 38 k.p. (konsultacje ze związkami zawodowymi zamierzonych wypowiedzeń umów o pracę), art. 39 k.p. (ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego przed wypowiedzeniem umowy o pracę) i art. 41 k.p. (zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Tajemna wiedza dalej

Stan faktyczny, w którym wystąpiła istotna zmiana okoliczności

W piśmiennictwie podnosi się także, iż omawiany przepis jest podstawą unieważnienia postępowania również wtedy, gdy złożono dodatkową ofertę, ale z ceną taką samą jak cena najtańszych poprzednich złożonych ofert. Wskazuje się również, że przepis nie daje odpowiedzi, jak powinien zachować się zamawiający, gdy żaden z wykonawców wezwanych do złożenia dodatkowych ofert jej nie złoży. Przesłanka unieważnienia, która nie może być interpretowana roz- szerzająco, mówi wprost o porównaniu złożonych ofert dodatkowych. Ich brak nie pozwala na skorzystanie z przesłanki, a zatem uniemożliwia w dalszym ciągu wybór oferty najkorzystniejszej – w świetle jedynego kryterium cenowego. Nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7, gdyż wada jest co prawda niemożliwa do usunięcia, ale gdyby umowa została z którymkolwiek z wykonawców zawarta, nie podlegałaby unieważnieniu z uwagi na zamknięty katalog przesłanek unieważniania umów zawarty w art. 146. Takie sformułowanie przepisów należy uznać za poważny błąd legislacyjny. Zamawiający bowiem nie może ani zawrzeć umowy, ani unieważnić postępowania i wyłącznie inne okoliczności, np. upływ terminu związania ofertami czy ważności wadiów, mogą spowodować, że postępowanie zostanie unieważnione na podstawie innej przesłanki6.

Tajemna wiedza dalej