Monthly Archives Maj 2015

Wyrok KIOz12lipca 2010 r. (KIO/UZP 1226/10, KIO/UZP 1275/11)

„Natomiast praca wskazana pierwotnie w pozycji 1 wykazu nie była koordynowana przez Pana Bronisława S. i była to informacja nieprawdziwa, co jednoznacznie stwierdził Zamawiający w piśmie wzywającym do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Tym samym, przy wskazaniu 2 wymaganych opracowań, niewątpliwie miała ona wpływ na wynik postępowania. W następstwie jej stwierdzenia Zamawiający wezwał wykonawcę S. do uzupełnienia dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje. Natomiast, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w przypadku stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający powinien był tego wykonawcę wykluczyć z postępowania, zwłaszcza że zarzut ten potwierdził się już na etapie badania i oceny ofert, skutkiem czego było nieuprawnione wezwanie do uzupełnienia dokumentów.

Tajemna wiedza dalej

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Jednym z największych problemów w postępowaniu upadłościowym jest sprzedaż nieruchomości obciążonych hipoteką. Wdrożenie egzekucji komorniczej jest najprostszym rozwiązaniem, niestety mało skutecznym. Po pierwsze – egzekucja komornicza jest bardzo droga (prawie 40% wartości nieruchomości). Po drugie – jest mało skuteczna, gdyż mogą się odbyć tylko dwie licytacje. Po bezskutecznej licytacji wierzyciele nie mogą w postępowaniu upadłościowym przejąć nieruchomości na własność. Wspomniałem już we wstępie do II wydania, że brak ustawy o „mieniu niechcianym” rodzi następujący problem: Co robić z nieruchomościami niezbywalnymi? Nie zgadzam się z tymi poglądami w doktrynie, że niezbywalna nieruchomość może być wyłączona z masy upadłości w trybie art. 121 pr,upadł. Jest to wykładnia contra legem, gdyż przepis mówi wyraźnie tylko o wierzytelnościach i prawach wątpliwych co do istnienia lub możności realizacji. W takiej sytuacji pozostaje zatem albo umorzenie postępowania upadłościowego na podstawie art. 218 pkt 1 pr.upadł, po uprzednim rozdysponowaniu środków, albo połączenie obu procedur i przeprowadzenie likwidacji nieruchomości obciążonych hipotekami w następujący sposób:

Tajemna wiedza dalej

Lista wierzytelności

Każdy wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego, do udziału w których niezbędne jest ustalenie wierzytelności, winien w terminie oznaczonym zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność, chociażby była zabezpieczona hipoteką, zastawem lub w inny sposób albo chociażby nadawała się do potrącenia (art. 150 pr. upadł.). Termin do zgłoszenia wierzytelności podany w postanowieniu jest terminem instrukcyjnym, co oznacza, że wierzytelność zgłoszona później musi być także rozpoznana, chociaż kosztami z tęgo tytułu obciążyć można wierzyciela, który terminu nie dochował.

Tajemna wiedza dalej

Rada wierzycieli służy pomocą syndykowi

O nie udzieleniu zezwolenia przez radę wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa, syndyk niezwłocznie zawiadamia kierownika wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa, który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, może zgłosić sądowi umotywowany sprzeciw. Do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu, syndyk jest obowiązany nadal prowadzić przedsiębiorstwo.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 10 sierpnia 2011 r. (KIO/1638/11)

Izba uwzględniła odwołanie, stwierdzając, że przystępujący, którego oferty dotyczyły zarzuty podniesione w odwołaniu, nie wykazał w sposób należyty, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. „Jednakże mając na względzie okoliczności przedmiotowej sprawy, żądanie odrzucenia oferty przystępującego należało uznać za co najmniej przedwczesne. W ocenie Izby oferta przystępującego winna zostać oceniona ponownie, po wezwaniu tego wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., tj. w tym konkretnym przypadku karty katalogowej dla transformatorów o mocy 400 kVA. Wobec niewy- czerpania przez zamawiającego dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. żądanie odrzucenia oferty wykonawcy (…), który uzyskał zamówienie należało uznać za przedwczesne, gdyż dopiero nieprzedłożenie prawidłowych dokumentów, z których wynikałoby, iż oferowany wyrób nie spełnia wymogów określonych przez zamawiającego, mogłoby stanowić podstawę do odrzucenia oferty”.

Tajemna wiedza dalej

Cena w świetle art. 91 ust. 3a pzp

Z problematyką ceny ofertowej jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej związany jest także art. 91 ust. 3a pzp, stanowiący, że jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regulacja ta jest wyjątkiem od treści art. 2 ust. 1 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 30 sierpnia 2011 r. (KIO/1748/11) cz. II

W ocenie Izby kwestią sporną było ustalenie, czy jedynie urządzenie posiadające Aprobatę Techniczną (Certyfikat) wydaną przez jednostkę badawczą wskazaną w wykazie Ministerstwa Infrastruktury spełniało wymagania opisane w siwz. Zdaniem Izby takiego wymagania nie sposób wywieść zarówno z samej siwz, jak i z całokształtu odpowiedzi zamawiającego. W pierwszej kolejności Izba miała na uwadze zakres postanowień zawartych w pkt 2.5 stwior, z których wynikało jedynie, że badanie urządzenia na zgodność z normą PN EN 12566-3:2006+Al:2009 miało być wykonane w jednostce notyfikowanej, a wyniki badań stanowić miały podstawę wydania Certyfikatu CE. W odpowiedzi z 8 lipca 2011 r. zamawiający wprawdzie w ślad za treścią pytania wskazał na konieczność potwierdzenia pozytywnej oceny wyrobu przez notyfikowane jednostki organizacyjne objęte wykazem jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury, to należy mieć na uwadze jego kolejną odpowiedź z 13 lipca 2011 r. W niej nie dopuścił innych certyfikatów oprócz wydanych przez jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej. Jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej, mimo, iż nie została wskazana w wykazie Ministerstwa Infrastruktury, jednak laboratorium badawcze z Brna, której to okoliczności zamawiający nie zaprzeczał. W ocenie Izby nie było zatem podstaw do kwestionowania pozytywnego wyniku badań przeprowadzonego według normy EN 12566-3+Al:2009, co stanowiło sprecyzowany w siwz warunek, jaki spełniać miało oferowane urządzenie. W ocenie Izby skoro zaoferowana oczyszczalnia ścieków spełniała wymagania normy EN 12566-3+Al:2009, co potwierdzały niewy- magane, jednak załączone do oferty dokumenty, to zamawiający

Tajemna wiedza dalej

Termin wykonania zamówienia

Ustawodawca w art. 91 ust. 2 pzp wskazał także jako kryterium termin wykonania zamówienia. Oznacza to, że zamawiający może przyznawać wykonawcom dodatkowe punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia, określając jednocześnie maksymalny okres realizacji. Przykładem może być wyrok KIO z 13 sierpnia 2010 r. (KIO/ UZP 1611/10): „W pkt 4 lit. a) SIWZ Zamawiający określił maksymalny termin dostawy pierwszego z pojazdów objętych przedmiotem zamówienia na 26 tygodni od dnia podpisania umowy. Jednocześnie też wskazał, że ten maksymalny termin może być krótszy w zależności od złożonej oferty. Powyższe związane jest z zapisem pkt 13 ust. 5 lit. b) SIWZ, gdzie Zamawiający określił obok kryterium cenowego kryterium skrócenia terminu dostawy pierwszego pojazdu na 20%. W tym zakresie Zamawiający określił też sposób, w jaki będą oceniane oferty w tym kryterium, wskazując szczegółową punktację (za czas realizacji pierwszej dostawy: do 12 tygodni – 10 pkt, 13-17 tygodni – 5 pkt, 18-20 tygodni – 4 pkt, 21-22 tygodnie 3 pkt, 23-25 tygodni – 2 pkt i do 26 tygodni – 1 pkt)”. Dla KIO zastosowanie preferencji wobec wykonawców, którzy są w stanie skrócić termin dostawy, nie narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ wprowadzenie takiego kryterium nie preferuje wyłącznie jednego wykonawcy. Owszem, większe szanse na uzyskanie zamówienia ma wykonawca, który w krótszym terminie zrealizuje to zamówienie, ale wszyscy potencjalni wykonawcy mają w tym zakresie równe szanse i możliwości uzyskania zamówienia. Jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji nie można traktować sytuacji, w której kryteria oceny ofert są niedogodne dla jakiegoś wykonawcy. Konieczne jest na wstępie ustalenie, czy w danym stanie faktycznym określone wymogi siwz obiektywnie uniemożliwiają dostęp do zamówienia publicznego określonemu wykonawcy albo grupie wykonawców, a wskazują na innego wykonawcę. Zdaniem KIO w tym przypadku taka sytuacja nie występowała, gdyż zastosowana waga kryterium terminu realizacji wynosi 20%, podczas gdy cena 80%, a to powodowało, że nie było naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie przez zamawiającego, obok podstawowego kryterium ceny, także innych, ale pod warunkiem, że kryteria te będą odnosiły się do przedmiotu zamówienia. Termin realizacji zamówienia z pewnością odno si się do przedmiotu zamówienia i może stanowić odrębne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Tajemna wiedza dalej

Kto unieważnia postępowanie?

Za podstawową regulację pzp w zakresie unieważnienia postępowania należy uznać art. 93 pzp. Z jego treści wynika, że to zamawiający unieważnia postępowanie. Przez termin „zamawiający” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie- posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do stosowania ustawy (art. 2 pkt 12 pzp), czyli podmiot ogłaszający postępowanie. W rzeczywistości czynność taką wykonuje kierownik zamawiającego, czyli osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 2 pkt 3 pzp), gdyż na podstawie art. 18 ust. 1 pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

Tajemna wiedza dalej

Serwis i gwarancja

Kryterium serwisu i kosztów z tym związanych nie należy mylić z kryterium ceny. Jednocześnie dość często kryterium serwisu łączone jest z kryterium gwarancji i oceniane w sposób łączny przez zamawiających. Przykładem niech będzie wyrok KIO z 16 października 2008 r. (KIO/UZP 994/08), w którym zamawiający ustalił warunki serwisu przez jeden rok oraz dostarczanie części zamiennych przez okres 3 lat od zakończenia gwarancji. Zamawiający jednocześnie zagwarantował sobie stałość cen w okresie serwisowania i dostawy części zamiennych. Według KIO „ustawowym obowiązkiem producenta jest zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres lat 10, a więc wymóg postawiony przez Zamawiającego nie jest wygórowany”.

Tajemna wiedza dalej