Monthly Archives Maj 2015

Powołanie syndyka masy upadłościowej

Syndyka powołuje sąd postanowieniem o ogłoszeniu upadłości (art. 14 § 1 pkt. 3 pr. upadł ). W postanowieniu sąd wymienia imię i nazwisko syndyka oraz podaje jego adres zamieszkania, a jeżeli syndykiem jest osoba prawna jego firmę lub nazwę. Ponieważ postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostaje podane do publicznej wiadomości, wierzyciele mają możliwość uzyskania informacji, gdzie nawiązać kontakt z syndykiem, nie wyłączając jego miejsca zamieszkania. Jeżeli upadłym jest podmiot gospodarczy wpisany do rejestru, syndyk musi być ujawniony w tym rejestrze. Przed wyznaczeniem syndyka upadłości przedsiębiorstwa państwowego sąd ma obowiązek wysłuchać opinii organu założycielskiego (wojewoda, właściwy minister – art. 14 § 3 pr. upadł ). Wysłuchanie (może to być opinia na piśmie) ma charakter obligatoryjny, choć opinia negatywna nie wiąże sądu, jeśli zarzuty podniesione wobec kandydata na syndyka są np. zbyt ogólne, lub nie mają związku z realizacją zadań określonych przez Prawo upadłościowe. Powołanie na syndyka orzeczeniem sądu w formie postanowienia, nie powoduje powstania stosunku pracy, nie jest tez umową zlecenia. Brak jest jakiegokolwiek odpowiednika czynności prawnej na określenie tej szczególnej fonny „powołania”.

Tajemna wiedza dalej

Okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność cz. II

Przetaki Publiczne ry wykonał je nienależycie, jak również o inne zamówienia udzielane przez tego samego zamawiającego”3. Z powyższego wynika, że brak tej regulacji prowadził w niektórych przypadkach do sytuacji, w której zamawiający nie miał żadnego instrumentu prawnego do eliminacji wykonawcy z postępowania w przedmiocie zakończenia realizacji uprzednio rozwiązanej umowy z winy tego wykonawcy.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria te wyrażane są w postaci:

– 1) wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń albo

– 2) wartości pieniężnej, która odzwierciedla koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.

Tajemna wiedza dalej

Masa upadłościowa cz. II

Czynności prawne upadłego, dotyczące majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dokonane po ogłoszeniu upadłości, me mają skutków prawnych w stosunku do masy. Mając na uwadze uczestnictwo dłużnika w w/w czynnościach, mogą one przyjąć postać czynności prawnej jednostronnej, która charakteryzuje się tym, że dochodzi do skutku przez złożenie oświadczenia woli przez jedną ze stron, natomiast dwustronne (umowy) dochodzą do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron. Syndyk analizując określone zdarzenie nie bada czy dana osoba wiedziała, czy też nie wiedziała, że w stosunku do dłużnika została ogłoszona upadłość. Czynności prawne, których dokonuje upadły w stosunku do masy, która nie wchodzi w skład masy upadłościowej, są skuteczne wobec tych, którym upadły złożył oświadczenie woli i to także w czasie trwania postępowania upadłościowego, a me dopiero po jego ukończeniu lub umorzeniu. Jedynie osoba, która wykonała zawartą z upadłym umowę, może domagać się zwrotu tego, czym masa się wzbogaciła np. zwrot ceny jaka została zapłacona za określoną rzecz, jeżeli syndyk pieniądze te objął traktując je jako masę upadłości.

Tajemna wiedza dalej

Zobowiązania zamawiającego

Zamawiający, stosując wyłącznie kryterium ceny, nie powinien popełniać błędów w przedmiarze robót i wyrażać zgody na odstępstwa w tym zakresie ze strony wykonawców. Świetnie ilustruje to wyrok KIO z 22 stycznia 2008 r. (KIO/UZP 93/07). Zamawiający zastosował wynagrodzenie kosztorysowe, ale jednocześnie pozwolił wykonawcom na odstępstwa od przedmiarów i dopuścił do zmiany nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu „w zakresie, w jakim uznają to za stosowne”. Sam też przykładowo nie uwzględnił w przedmiarze zakresu przełożenia kostki brukowej i krawężników, a wymiary elementów wyposażenia szatni pozostawił „inwencji twórczej wykonawcy”. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, to zezwolił także na dodanie pozycji kosztorysowych, a jednocześnie zobowiązał wykonawców do dołączenia do kosztorysu wykazu pozycji zmienionych lub dodanych – z krótkim uzasadnieniem. Zdaniem KIO efekt działań zamawiającego był taki, że oferty wykonawców stały się nieporównywalne, ponieważ zakresy rzeczowe w kosztorysach ofertowych różniły się między sobą, np. w zakresie robót ziemnych. Zdaniem KIO niemożliwa była prawidłowa ocena ofert tylko według ceny, na równych zasadach, jeżeli ceny obejmowały różny zakres rzeczowy wynikający z kosztorysów ofertowych. Takie odstępstwa przy wynagrodzeniu kosztorysowym uznać należy za niedopuszczalne, a rodzaj robót oraz ich ilość powinny być zgodne z przedmiarem. Odstępstwa ze strony wykonawców od nakładów i zezwolenie na ich kalkulowanie wedle własnego uznania wprowadziły zupełną dowolność w tym zakresie. Wynika więc z tego, że wprowadzając wyłącznie kryterium cenowe w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty w połączeniu z założeniem wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający zobowiązany jest zastosować jednolite i precyzyjne zasady obliczania przez wykonawców ceny ofertowej. Wprowadzenie jakiegokolwiek elementu dowolności automatycznie oznacza brak porównywalności złożonych ofert. Taki swoisty „brak tożsamości” przedmiotu wyceny uniemożliwia prawidłowe porównanie ofert z zastosowaniem kryterium ceny. Tymczasem, jak stwierdziła KIO w wyroku z 17 marca 2008 r. (KIO/UZP 192/08), porównywalność ofert służy właściwemu przestrzeganiu zasady równego traktowania wykonawców i zachowaniu uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Tajemna wiedza dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art. 7 w/w ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. pracownikowi, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i 2, zakład pracy może skrócić okres wypowiedzenia na zasadach określonych w art. 361 kodeksu pracy.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok z 15 kwietnia 2011 r. (KIO/680/11) cz. II

Reasumując: żądanie oparte o zbędność danego dokumentu może zostać uznane za nieuzasadnione. Warto więc zastanowić się, gdzie leżą granice możliwości zamawiającego. Odpowiadając na to pytanie, należy przede wszystkim wskazać na art. 29 ust. 2 pzp, dotyczący opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zachowania uczciwej konkurencji. Naruszeniem może być np. żądanie dokumentu wystawianego tylko przez jedną komercyjną firmę, która może być w stosunku wzajemnej zależności z możliwą konkurencją wykonawcy. W pewnym postępowaniu zamawiający zażądał np. dokumentu wystawionego przez producenta systemu komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS użytkowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa X potwierdzającego, że oferowany system posiada możliwość współpracy z systemem komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS użytkowanym przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu art. 29 ust. 2 pzp zamawiający zmienił wymaganie, wycofując się z żądania tego dokumentu. Zatem w przypadku gdy wykonawca stwierdzi, że zamawiający przez żądanie odpowiedniego dokumentu „uzależni” możliwość złożenia oferty od innych firm, powiązanych np. z konkurencją – powinien skorzystać ze wskazówek zawartych w orzeczeniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Karty katalogowe produktów a opis składany wraz z ofertą

Możliwość żądania kart katalogowych produktów nie budzi wątpliwości. Problemy jednak mogą powstać w sytuacji, gdy złożone wraz z ofertą karty katalogowe produktów będą rozbieżne z opisami tych produktów przedstawionymi przez Wykonawcę. Czy składając opis produktu nieco inny (np. w niektórych parametrach) niż złożona karta katalogowa, wykonawca naraża się na wykluczenie z powodu złożenia informacji? Czy powoduje to konieczność odrzucenia oferty? Na odpowiedź wskazuje orzecznictwo.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok z 21 lutego 2012 r. (KIO/254/12)

Izba przypomniała, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający wymagał złożenia w ofercie wypełnionego załącznika nr 2 według wzoru załączonego do siwz, a także dokumentów technicznych, np. opisów, instrukcji, katalogów w języku polskim (lub przetłumaczonych na język polski) dotyczących oferowanego analizatora i potwierdzających wymagane parametry urządzenia. Za pomocą wymaganych dokumentów wykonawcy byli zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich aparat do analiz immu- nochemicznych posiada wszystkie parametry, o których mowa w załączniku nr 2.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 27 lipca 2011 r. (KIO/1510/11)

Zdaniem Izby kluczowa w tej sytuacji była kwalifikacja przez zamawiającego spornego dokumentu jako dokumentu potwierdzającego, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, z powołaniem się na art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp i § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Izba wskazała, że „cechą tych dokumentów jest zaś to, że zgodnie z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być one uzupełnianie. Skoro zaś Zamawiający w taki sposób zakwalifikował te dokumenty na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może zmienić ich charakteru po złożeniu ofert i stwierdzić, że nie podlegają one uzupełnieniu, przeczyłoby to bowiem przejrzystości postępowania. Zakwestionowanie zaś tego postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinno nastąpić na tzw. «etapie specyfikacji», czyli przed upływem terminu składania ofert, a nie dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej”.

Tajemna wiedza dalej