Komornik sądowy to dobry specjalista

Komornik sądowy to świetny specjalista. Jego praca ma wartość, sens i cel. Pomaga i sprawia, że niejedna osoba nie poddaje się stresowi. Dobry kontakt z komornikiem pomaga wyjść z długów. Wierzyciele odzyskują pieniadze, a dłużnicy mają spokój – płacą i wiedzą, że za jakiś czas ich długi znikną totalnie oraz całkowicie. Obecnie komornik pomaga, wiemy, że jego praca będzie wsparciem. I wiele osób chce takiego wsparcia. Jakość pracy eksperta jest bezcenna, a pracownicy nie muszą zwlekać ze swoimi sprawami. Ich praca ma sens oraz wartość, a komornik nie odbiera im wszystkich dochodów, rozmawia i sprawdza jakie spłaty są realne. Jakość pracy komornika sądowego jest wysoka, jest on cennym wsparciem dla niejednej osoby...

Tajemna wiedza dalej

Radca prawny w Gorzowie

Radca prawny w Gorzowie pracuje od ukończenia studiów prawniczych. Jego praca ma cenny wymiar i sprawdza się w różnych sytuacjach życiowych. Niejedna osoba pragnie znaleźć ciekawą pracę, a radca prawny od początku ją ma. Niejedna osoba pracuje w tym zawodzie, daje sobie radę bardzo dobrze i solidnie. Jej praca jest doceniana, a zarobki mają tendencję zwyżkową. Dzisiaj bez dobrego radcy prawnego trudno poradzić sobie w życiu i cieszyć się zawodowym uznaniem. Gdyby nie taka praca to mnóstwo osób musiałoby cierpieć i nie zarabiałoby zbyt wiele. Tymczasem pracownicy tylko zyskują na relacjach z dobrym radcą prawnym, który ma wiele do zaoferowania. I to jest najcenniejsza sprawa dla każdego...

Tajemna wiedza dalej

Adwokat w Będzinie to potęga

Będzin to niewielkie miasto, ale adwokatów jest w nim moc. Wiele osób chce pracować w tym mieście i spędzać w nim czas. Dzisiaj warto dbać o jakość pracy, zdobywać klientów, bo konkurencja bynajmniej nie śpi. Niejedna osoba ma zamiar pracować w zawodzie adwokata i mieć coraz większą rzeszę klientów. Pracy dla prawników bynajmniej nie brakuje. Jest to bardzo ważne zadanie zawodowe. Prawnicy podnoszą kwalifikacje, dążą do coraz lepszych zadań. Im więcej adwokatów, tym lepiej. Praca adwokata jest bezcenna. Ma znaczenie i coraz lepiej jest postrzegana. Pracownicy chcą być adwokatami, ale nie jest to praca dla każdego. Wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji, a zanim absolwent stanie się adwokatem to mija 10 lat, bo przecież studia trwają 5 lat, aplikacja 3 do 5 lat...

Tajemna wiedza dalej

Wniosek o rozwód

Wniosek o rozwód składa mąż lub żona. Taki wniosek można złożyć bardzo szybko, bo to nie jest bynajmniej trudna sprawa. Warto o rozwód powalczyć, bo życie w spokoju jest bardzo ważne. Wniosek o rozwód bywa początkiem takiej batalii sądowej. Dzięki rozwodowi niejedna osoba może żyć lepiej i bez większych problemów. Rozwód jest podstawą, a dążenie do niego to konieczność. Dzisiaj klienci o takie rozwody zabiegają, są nimi zainteresowani, a ich sprawy reprezentują adwokaci. Na rozwód wydaje się czasem 2000, 3000 lub nawet 10 000 złotych, w zależności od czasu trwania takiego rozwodu oraz posiadanego majątku. Dzisiaj prawnicy są wyspecjalizowanie w rozwodach, spraw rozwodowych jest coraz więcej...

Tajemna wiedza dalej

Adwokat w Słupsku to pracuś

Adwokat w Słupsku jest pracusiem, osobą solidną, rzetelną, działającą terminowo – studiuje przez pięć lat, kończy aplikację, później otwiera praktykę adwokacką i rozpoczyna pracę zawodową – czeka go mnóstwo pracy, czasu będzie mial mało, ale na pewno zyska doświadczenie i zbuduj bazę danych. Musi promować swoje działania, zdobywać klientów, reprezentować ich w sądzie, zarabiać pieniądze. Jego praca ma wartość, jest cenna, daje wysokie zarobki, jednak musi poświęcić na zawodowe działania dużo czasu, często kosztem życia prywatnego. Tylko wtedy może zarobić tyle, ile potrzebuje. Klienci chętnie zabiegają o współpracę z adwokatami o dobrej opinii oraz skutecznymi. Zachęcamy do współpracy z adwokatem, uzyskiwania pomocy dobrej klasy specjalistów. To najważniejsza sprawa dla każdego klienta...

Tajemna wiedza dalej

Obrońca w Katowicach

Obrońca w Katowicach ma bardzo wiele do zaoferowania. Jest to bardzo ciekawa praca, można spokojnie pracować, pomagać podczas sądowych procesów. To bardzo ważna sprawa dla niejednej osoby. Dzisiaj warto zatrudnić dobrego i bardzo profesjonalnego obrońcę, który chętnie pomoże niejednej osobie. Taka praca to ciekawe zajęcie zawodowe. Na pewno warto zadbać o solidnego obrońcę, który poprowadzi sprawę od początku do końca, solidnie, rzetelnie oraz bardzo terminowo. Obrońców jest wielu – mogą być z urzędu, ale też mogą być płatni. Niejedna osoba takiego obrońcę pragnie mieć. Dzisiaj solidny obrońca powinien dobrze pracować na rzecz osób oskarżonych o różne działania. Dobra praca to na pewno podstawa. Niejedna osoba chce pracować na rzecz klientów, bo taka praca jest bezcenna...

Tajemna wiedza dalej

Notariusze we Wrocławiu mają się dobrze

Notariusze we Wrocławiu mają się bardzo dobrze. Zarabiają sporo, nie narzekają na pieniądze oraz ich niedobór. Kończą studia i zdobywają pracę. Ich działanie jest na pewno bezcenne, sensowne i celowe. Warto o tym pamiętać i cieszyć się zarobkami. Studia to czas zyskiwania doświadczenia, a praca to czas zdobywania finansowych profitów. Notariusz posiada wiedzę, edukację, zdobywa cenne dochody. Jest beneficjentem swojej wiedzy oraz korzyści finansowych. Jego praca ma wiele wymiarów. Dobrej klasy notariusz osiąga zyski, zdobywa pieniądze i nie narzeka na problemy finansowe. Jest osobą zadowoloną z życia oraz własnych dochodów. Jego praca ma wymiar, sens oraz cel. To praca dla eksperta, dla osoby osiągającej wielkie zyski oraz dobre dochody...

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11)

„Izba na marginesie zauważa także, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt la ustawy Pzp – w brzmieniu obowiązującym od dnia 11.05.2011 r. – z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się tych wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W okolicznościach niniejszej sprawy, tak jak wynika z treści pełnomocnictwa z dnia 6 kwietnia 2009 r. – który to dokument, znajdujący się w aktach sprawy o sygn. akt: KIO/UZP/1400/09 został dopuszczony przez Izbę z urzędu – Lider nie był upoważniony do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a zatem zawarcie umowy nastąpiło nie z Liderem, a z wykonawcami tworzącymi Konsorcjum. Także powoływana przez Odwołującego – w toku rozprawy – umowa konsorcjum nie została wymieniona w umowie z dnia 28 września 2009 r. jako jeden z jej załączników (§ 2 umowy). Izba zauważa także, że z dokumentów wskazywanych przez Odwołującego nie można wywieść, że ustanowiony – w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonym zawarciem umowy w dniu 28.09.201 lr. – Lider – China Overseas Engineering Group Co. Ltd był uprawniony do składania w imieniu Konsorcjum oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od umowy. Tym samym, przy ocenie skuteczności odstąpienia przez Konsorcjum od umowy, ta okoliczność nie powinna być pomijana”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 12 sierpnia 2010 r. (KIO 1624/10,1625/10)

„Kwota, jaką zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje do wiadomości wykonawców przed otwarciem ofert – jaką zamierza wydatkować na realizację zamówienia – może się opierać na wyliczonej wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Zamawiający jest uprawniony, aby podać np. kwotę niższą od wartości szacunkowej, jeżeli uważa, iż sytuacja konkurencyjna na rynku stwarza możliwość, iż zostanie złożona oferta odpowiadająca tej kwocie”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 11 kwietnia 2013 r. (KIO 741/13)

„Podstawę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp stanowi nie tylko art. 146 ust. 1 (kwalifikowane wady postępowania), ale przy ocenie podstaw do nieważnienia postępowania należy mieć również na uwadze treść art. 146 ust. 6 Pzp. W myśl tego przepisu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. A zatem należy przyjąć, iż zamawiający są uprawnieni do badania okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania, które mieszczą się w dyspozycji art. 146 ust. 6 Pzp. Przeciwny pogląd prowadziłby do wniosku, że zamawiający nie może unieważnić postępowania, w którym doszło do naruszenia przepisów Pzp (którego nie można usunąć) mającego wpływ na wynik postępowania, jeśli nie jest to wada wymieniona w art. 146 ust. 1 Pzp. W konsekwencji stanowiłoby to przyzwolenie na zawieranie umów nawet w sytuacji, gdy postępowanie obarczone byłoby poważną wadą, jeśli wada ta jest nieusuwalna. Taki pogląd wydaje się nie do zaakceptowania. Przyznanie Prezesowi Urzędu wyłącznej kompetencji do wzruszania zawartych umów nie powinno ograniczać możliwości zamawiających unieważnienia postępowania, w przypadku stwierdzenia, że jest ono obarczone tak poważnymi nieusuwalnymi wadami, wpływającymi na ważność umowy o zamówienie publiczne, które jednak wykraczają poza dyspozycję przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1-6 Pzp

Tajemna wiedza dalej

Wysokość odprawy pieniężnej

W myśl art 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (w/w) odprawa pieniężna przysługuje w razie rozwiązalna stosunku pracy, co oznacza, że prawo do tej odprawy powstaje w momencie rozwiązania stosunku pracy, a nie np. w chwili, w której miał się kończyć bieg okresu wypowiedzenia. Jeżeli więc z woli stron następuje skrócenie okresu wypowiedzenia, to roszczenie o odprawę powstaje w dacie, którą wskazano jako dzień rozwiązania stosunku pracy na mocy czynności prawnej, skracającej okres wypowiedzenia.

Tajemna wiedza dalej

Żądania zamawiającego w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy

Należy podkreślić, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że nie podlega on wykluczeniu. Wniosek ten wynika wprost z treści art. 26 ust. 2a pzp: „Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego Wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1”.

Tajemna wiedza dalej

Zamawiający w ust. XI i XII SIWZ cz. II

Zdaniem Izby nie budzi wątpliwości, iż żądanie przedłożenia oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, stanowiło konsekwencję wymogu postawionego w ust. XX pkt 7 SIWZ i znajdowało oparcie w art. 138c ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe oświadczenie nie mogło być uznane za posiadające walor wyłącznie informacyjny, stanowiło ono element oferty wymagany jednoznacznymi i jasnymi postanowieniami SIWZ, którego brak uniemożliwiłby Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej, gdyby w Postępowaniu miała miejsce sytuacja przewidziana w ust. XX pkt 7 SIWZ. Zamawiający nie mógłby zatem dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób, który przewidział w SIWZ i który został zaakceptowany przez wykonawców (nie złożyli oni środków ochrony prawnej od powyższych postanowień SIWZ)”.

Tajemna wiedza dalej