Rażąco niska cena

Bez względu na to, czy cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert, czy też zamawiający wprowadzi również kryteria innego rodzaju, zawsze może zaistnieć problem związany z zastosowaniem przez wykonawcę rażąco niskiej ceny, co stanowi podstawę do odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp). Ustawodawca nie wprowadził do pzp definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, dlatego w tym zakresie można się odwołać na początek do wykładni językowej, w której „rażący” oznacza „dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy i bezsporny”. Można również przyjąć założenie, że rażąco niska cena ofertowa odbiega od cen obowiązujących na danym rynku i to tak radykalnie, że przy dochowaniu przez wykonawcę należytej staranności nie będzie on mógł zrealizować zamówienia z zyskiem. Cena rażąco niska jest zatem to kwotą, która nie pozwoli na utrzymanie rentowności wykonawcy z punktu widzenia realizowanego zamówienia.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 26 sierpnia 2011 r. (KIO/1738/11, KIO/1742/11)

„Treść wymaganych specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu stanowi merytoryczną treść oferty poprzez wskazanie nazw, symboli i szczegółowej konfiguracji parametrów technicznych konkretnego zaoferowanego sprzętu. Brak powyższych informacji uniemożliwia ustalenie, jaki sprzęt jest zaoferowany przez wykonawcę, a w konsekwencji rzeczywiste badanie zgodności treści oferty z treścią SIWZ w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Należy stwierdzić, że są to informacje określające wprost przedmiot oferty i składające się na jej treść, natomiast nie są to oświadczenia lub dokumenty mające potwierdzić, że oferowany sprzęt spełnia wymogi postawione przez zamawiającego”.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 25 listopada 2010 r. (KIO 2485/10)

„Wykonawca złożył w ofercie (str. 52) oświadczenie z dnia 1 czerwca 2010 r., że nie zatrudnia pracowników i nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek ZUS. Podkreślić należy, że ustawa Pzp i ww. rozporządzenie [rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817) – przyp. aut.] nie dopuszcza możliwości, aby okoliczność o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogła zostać zweryfikowana przez zamawiającego na podstawie innego dokumentu niż zaświadczenie właściwego organu. Obowiązujące przepisy nie uprawniają zatem wykonawcy do wykazywania braku podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp, przez złożenie oświadczenia samego wykonawcy, iż nie jest płatnikiem składek. Fakt, iż podmiot nie jest płatnikiem, nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu stosownego zaświadczenia uprawnionego organu (art. 217 i 218 k.p.a.). Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wyjątkową możliwość składania innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego, wyłącznie w odniesieniu do dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej. W art. 26 ust. 2c Pzp wskazuje się bowiem, że w uzasadnionych okolicznościach wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jest to zatem wyjątek zastrzeżony w ustawie od ogólnej zasady, iż w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani składać dokumenty wymagane w siwz przez zamawiającego, których katalog został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia w powyższym zakresie nie potwierdza braku podstaw do wykluczenia”.

Tajemna wiedza dalej

Prawo do ponownego zatrudnienia

Zgodnie z art. 12 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. zakład pracy powinien ponownie zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do zakładu pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy.

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 19 lipca 2011 r. (KIO/1476/11) – ciąg dalszy

Dodanie do art. 24 ust. 1 nowej przesłanki wykluczenia z postępowania może być bardzo niekorzystne dla wykonawców z jeszcze jednego powodu. Można wyobrazić sobie sytuację, w której zamawiający, twórca wzorca umownego, będzie próbował wprowadzać zapisy bardzo niekorzystne dla ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, co może w konsekwencji doprowadzić do swobodniejszego rozwiązywania, wypowiadania albo odstąpienia od umowy przez zamawiających. Jedynie stosowanie środków ochrony prawnej w zakresie treści wzorca umowy albo jej istotnych postanowień może pozwolić na uniknięcie tego typu sytuacji. Niestety, w postępowaniach, w których wartość zamówienia będzie poniżej progu unijnego, wykonawcom pozostanie środek przewidziany w art. 181 ust. 1 pzp, tj. informacja zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 pzp. Oczywiście na czynność wykluczenia wykonawcy z postępowania wskutek wadliwie zastosowanej przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt la zawsze (niezależnie od wartości zamówienia) będzie służyło odwołanie do prezesa Izby na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Syndyk i rada wierzycieli

Radę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym powołuje się w dwóch przypadkach: jeżeli sędzia-komisarz uzna to za potrzebne lub na wniosek wierzycieli, mających przynajmniej piątą część wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione.

Tajemna wiedza dalej

Skutki wykluczenia wykonawcy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, druk nr 3677, dostępny na: http://orka.sejm.gov.piyDruki6ka.nsf/wgdruku/3677. do prezesa UZP. Wykonawca taki zostanie wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 154 pkt 5a, czego konsekwencją będzie rozszerzenie możliwości jego wykluczenia przez wszystkich zamawiających na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp.

Tajemna wiedza dalej

Syndyk masy upadłościowej jako przedstawiciel organu sądowego

Wiele wątpliwości budzi konieczność naliczania przez syndyka masy upadłościowej podatku od towarów i usług (VAT) od dokonywanej przez niego sprzedaży. Z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 zmiany: Nr 28, poz. 127) wynika, że opodatkowamu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie Usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. By stać się jednak podatnikiem podatku V AT – co wynika z art. 5 ustawy – podmiot musi spełniać następujący wymóg: wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Tajemna wiedza dalej

Samodzielne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych

W przypadku żądań dotyczących dokumentów przedmiotowych może dochodzić do sytuacji, gdy dany wykonawca w trakcie wyjaśnień swojej oferty albo w trakcie postępowania odwoławczego postanowi samodzielnie uzupełnić dany dokument przedmiotowy. Czy zamawiający powinien takie działanie uznać za skuteczne i przyjąć składane dokumenty, czy powinien formalnie wezwać do uzupełnienia dokumentów?

Tajemna wiedza dalej